กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง – ลานตากฟ้า สนับสนุนให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้น โดยให้มีความรู้ในการผลิต และจัดตั้ง “ร้านข้าวหอมนครไชยศรี” ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง – ลานตากฟ้า ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากและคัดพันธุ์จำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พึ่งพาตนเองได้ในการมีเมล็ดพันธุ์ใช้เองและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มฯ และยังมีแนวทางในการยกระดับข้าวพื้นบ้าน โดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมีการอนุรักษ์ เก็บรักษา และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับกลุ่มอีกด้วย