ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเอง โดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ มุ่งหวังให้จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์

พัฒนาเกษตรกรที่สนใจในการทำเกษตรอินทรีย์ ให้มีความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งวิชชาลัยชาวนา อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการทำเกษตรแบบครบวงจร ทั้งการเพาะเห็ด และการทำฟาร์มเลี้ยงไก่อินทรีย์ และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ เพื่อขยายองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ขั้นก้าวหน้า แบบครบวงจรให้กับสมาชิกวิชชาลัยชาวนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน