มูลนิธิข้าวขวัญ ทำหน้าที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวและชาวนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนาอย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ นำสู่การปฏิบัติจริง ด้วยองค์ความรู้และเทคนิคเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาพันธุ์ข้าว พืชพื้นบ้าน และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อยกระดับชาวนาไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว กว่า 1,000 คนและกระจายอยู่ทั่วประเทศ

พัฒนานักปรับปรุงพันธุ์ เป็นการรักษาพันธุ์เพื่อให้นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวรุ่นใหม่นำไปพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้เกิดความหลากหลายภายใต้การผลิตแบบอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่สนใจและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกด้วย