มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ได้ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (2) กลุ่มเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และ(3) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสนิท ตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

สร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลทมอจึงสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายให้กับเครือข่ายฯ และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด ในราคาถูกกว่าท้องตลาดและการผลิตปุ๋ยเองโดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของปุ๋ยได้ และพัฒนาช่องทางการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และผลผลิตเกษตรอินทรีย์