กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมตำบลกำแมด รวมกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากการใช้สารเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อหาทางออกเรื่องสุขภาพ ภาระหนี้สิน และสิ่งแวดล้อม

ต่อมาได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม ในปี 2550 โดยกลุ่มฯ มีการจัดการตนเองตั้งแต่การผลิต การแปรรูป ช่องทางการตลาด การเชื่อมโยงผู้บริโภค และยังทำงานขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารในระดับนโยบาย

ปี 2551 กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมตำบลกำแมด ได้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยาง”ประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง และกลุ่มแปรรูปข้าวพื้นบ้าน