โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อเกษตรยั่งยืน ตำบลบ้านสร้าง และตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างแหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายและกักเก็บ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เพิ่มพื้นที่รับน้ำจืด ป้องกันน้ำเค็มรุก ปรับวิถีเกษตรผสมผสานหรือทฤษฏีใหม่ในครัวเรือน