เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำแม่ฮาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ นำสู่การเป็นเครือข่ายฯที่เข้มแข็ง ลดต้นทุนในการผลิตด้วยการผลิตเกษตรอินทรีย์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด

สนับสนุนให้สมาชิกพัฒนาฟาร์มสุกรปลอดสารพิษให้ได้มาตรฐาน การเลี้ยงสุกรปลอดสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไป เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกรที่ได้คุณภาพ และผลิตเนื้อสุกรที่ได้คุณภาพปลอดสารสู่ผู้บริโภค