โครงการ First Meal  คือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนผ่านการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ

ภายใต้หลัก 3 E  คือ Empower,Enable,Engage  โดยสร้างให้เกิดโมเดล Healthier Program ในโรงเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการกินอาหารของนักเรียนและลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ มีเป้าหมายอยู่ที่ จ.น่าน และ จ.ปทุมธานี

โดยเมื่อวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดโครงการ ละอ่อนน่า กิ๋นอยู่ดี ณ หอประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)  ในกิจกรรมครั้งนี้ มีคุณครูและเด็กๆ เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยกิจกรรมจะเน้นไปที่การสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องสุขภาพ และเห็นความสำคัญด้านโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ได้ทั้งที่โรงเรียนและบ้าน