โครงการ Teach for Thailand 

จากปัญหาการขาดแคลนครู ความไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวนักเรียน และสถานะทางสังคมอันเป็นปัญหาในระบบการศึกษา มูลนิธิใจกระทิง ร่วมกับ มูลนิธิทีชฟอร์ไทยแลนด์ ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยการสร้างและพัฒนาครูผู้นำที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของห้องเรียนในระยะยาว อีกทั้งยังพร้อมสนับสนุนและผลักดันให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถกำหนดความถนัดทางด้านต่าง ๆ ได้ตามศักยภาพของตัวเอง