มูลนิธิใจกระทิง ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์และทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ สนับสนุนโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมผลักดันให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยมอบเงินจำนวน 7,230,000 บาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563