เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 มูลนิธิใจกระทิง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดยมีคุณสุภาภรณ์ ศรอำพล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร, ดร.ธราธร ทีรฆฐิติ นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และคณะทำงาน จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ และคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ

โครงการสร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพพืช โดยผ่านขบวนการการลงมือปฏิบัติในสภาพบรรยากาศห้องปฏิบัติการจริงที่มีการดำเนินการวิจัย รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการคิดอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์หรือต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับสูง ในด้านครูผู้สอน สามารถนำความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาการเรียนการสอนและสามารถจัดสร้างหรือพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโรงเรียน