การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภคเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อพื้นที่เพาะปลูก ลดการขาดแคลนน้ำฝนเนื่องจากภาวะอากาศไม่แน่นอน สนับสนุนสร้างเป็นฝายทดน้ำไปใช้ในการเพาะปลูก ทำหน้าที่เก็บน้ำไว้ในลำน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค หรืออาจแบ่งไปใช้ปลูกพืชผักสวนครัวได้