กลุ่มฟาร์มม่วนใจ๋ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยที่เป็นคนรุ่นใหม่ ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์และขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยมุ่งหวังให้อำเภอเชียงดาว เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการฯ มีการจัดอบรมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจปลูกข้าวอินทรีย์ วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และค้นหาเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย ที่จะผลิตข้าวอินทรีย์ ส่งให้กลุ่มฯ เพื่อแปรรูปเป็นสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าต่อไป ทั้งนี้ โครงการฯ ได้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในสินค้าให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้หลากหลายช่องทางมากขึ้นด้วย